photo  
line decor
BGRUSSENG
line decor
 
 
 

В Европа все повече се говори за необходимостта от използването на алтернативни екологично чисти източници на енергия. За автомобилите един от тези източници е биодизеловото гориво. Както и обикновеното гориво, биодизелът е предназначен за автомобили с дизелови двигатели. За да се премине към използването на биодизел не е нужно да се модернизират както двигателя така и другите системи на автомобила, достатъчно е само да се подменят гумените съединения със силиконови съединения.
Основната разлика между биодизела и обикновения дизел е екологичната чистота на биодизела. Изгорелите газове на автомобилите използващи този вид гориво, по някои показатели, са доста по-чисти от тези на обикновения дизел. Освен това биодизелът (например разлят) напълно се разгражда на неагресивни за околната среда компоненти. Това се дължи на производството му от растителни масла, а не от петролни продукти.
Биодизеловото гориво е вече доста разпространено в много Европейски държави. Например, в Германия годишно се произвежда около 1 300 000тона, във Франция – 780 000тона, Полша – 230 000т.

Търсенето на биодизела нараства навсякъде по света. Повишаването на цената на петрола, съчетано с поскъпването на долара, доведе до рекордно високи цени на течните горива у нас.
При изключително благоприятните условия в България за отглеждане на  рапица, слънчоглед и други маслодайни култури, вече е икономически изгодно да се ползват горива, призведени от растителни и/или животински мазнини. Те могат да бъдат смесвани и с петролни продукти. Биогоривата са подходящи за дизелови двигатели и са екологично чисти, поради което не се облагат с акциз, както петрогоривата. А това представлява силен икономически стимул за производството и използването им. Масовото използване на биодизел за транспортните средства  у нас, по всяка вероятност ще се развива подобно на навлизането на други алтернативни автомобилни горива. Както в Западна Европа и Северна Америка, така и у нас се очаква по-масово да се използват горивни смеси (блендове от биодизел и петролни деривати и/или биомазнини и петрогорива). Всички тези фактори са  предпоставка за по-широкото разпространение на производствени мощности за производство но биогорива.
“Биоенерготех” ЕООД е компания с основен предмет на дейност проектирането и производство на производствени мощности за производство на биогорива и съпътстващите го продукти – шрот, фармацевтичен глицерин, калиев фосфат, соапщок.
             При производството се използва собствена технология  разработена от специалисти и проектирани спрямо нея оборудване. Освен с производство на биогорива “Биоенерготех” ЕООД се занимава с инжинерингова дейност и консултации в областта на производството на биогорива и съпътстващите го продукти. “Биоенерготех” ЕООД  проектира, произвежда и доставя оборудване за производство на биодизел, както и за преработка на отпадните продукти от него с цел получаване на екологично чисто производство.
Предлаганото оборудване е за прекъснато  или непрекъснато производство с различен капацитет, като за различните капацитети то съдържа различни производствени участъци.
Основните ни технологични приоритети при производството на биодизел, етанол и биогаз са химическата, биотехнологичната, техническата и икономическата ефективност при минимален разход на енергия. За всички наши технологични проекти сме разработили автономни системи, осигуряващи необходимата топло и електроенергия, ползващи напълно възобновяеми енергийни източници. Те са конструирани и окомплектовани по наша технология и имат за цел намаляването на разходите за енергия и себестойността на произвежданите горива.